top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

(редакція від 03 квітня 2023 р.)

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «CЕМАНТРУМ» в особі Директора Шабуніної Олени Всеволодівни, що діє на підставі Статуту (далі іменується – ЛІЦЕНЗІАР), пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – АБОНЕНТ) укласти цей Договір публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми SEMANTRUM (надалі – Договір).

2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.

3. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачею АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM.

4. Сплата АБОНЕНТОМ вартості невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми SEMANTRUM, вважається, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, прийняттям АБОНЕНТОМ умов цього Договору (повним і беззастережним акцептом даного Договору) та засвідчує факт його укладання, приєднання АБОНЕНТА до умов використання комп’ютерної програми, що є розміщеної на веб-сайті https://semantrum.net/ а також засвідчує згоду АБОНЕНТА сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним ліцензії на право використання вказаної комп’ютерної програми відповідно до умов викладених у ліцензії.

5. За надання прав, що передбачені цим Договором, АБОНЕНТ виплачує ЛІЦЕНЗІАРУ винагороду. Розмір ліцензійної винагороди за надання дозволу (ліцензії) на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM визначається за умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: https://www.promo.semantrum.net/price.

6. Виплата АБОНЕНТОМ ліцензійної винагороди здійснюється шляхом безготівкового розрахунку у відповідності до обраного тарифного плану. 

7. Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої одна від одної та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам згідно цього Договору.

8. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

9. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з дня оплати вартості невиключної ліцензії за цим Договором АБОНЕНТ не звернувся до ЛІЦЕНЗІАРА з претензіями щодо можливості використання прав, що надаються згідно з ліцензією, права вважаються такими, що надані на весь період, за який здійснено оплату згідно відповідного тарифного плану.

10. Публічна оферта починає діяти з моменту розміщення на веб-сайті https://promo.semantrum.net/ і діє до моменту відзиву або зміни оферти ЛІЦЕНЗІАРОМ.

Зміни та доповнення до даного Ліцензійного договору опубліковуються на сайті ЛІЦЕНЗІАРА. У разі незгоди АБОНЕНТА зі змінами, внесеними ЛІЦЕНЗІАРОМ у даний Ліцензійний договір або з новими тарифами АБОНЕНТ повинен припинити користування комп’ютерною програмою SEMANTRUM.

11. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням ЛІЦЕНЗІАР та АБОНЕНТ вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви АБОНЕНТА, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

12. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

13. Реквізити ЛІЦЕНЗІАРА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕМАНТРУМ»

04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23, код ЄДРПОУ 40979732; платника податку на загальних умовах.

bottom of page